Schola Hungarica Trident utáni gregorián ének Magyarországon

BMCCD193 2012

A gregorián ének helyzetében a 16. század közepén Európában is, Magyarországon is fordulat következett be. Bár a tridenti zsinat a zenével alig foglalkozott, azzal, hogy az egész kontinensre egységes liturgiai szövegeket állapított meg, áttételesen a zenére is hatást gyakorolt.


Előadók

Schola Hungarica

vezényel:
Fehér Judit (1, 3, 4, 6, 8-10, 12-14, 16-18, 21-32, 25-27, 29-31, 33, 35, 37)
Dobszay László (2, 4, 7, 11, 15, 19, 20, 24, 28, 32, 34, 36, 38)


Produkciós adatok

Felvétel: Erdélyi Péter, sümegi ferences templom (Magyarok Nagyasszonya Ferences Provincia Ferences Rendház Sümeg), 2008. június
Külön köszönet a sümegi ferences közösségnek
Felvételvezető: Wilheim András
Keverés, editálás és mastered: Erdélyi Péter, Artfield Studio, Piliscsaba

Cover Art-Smart by GABMER / Bachman

Producer: Gőz László
Label manager: Bognár Tamás

Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával


Ajánlók

Komlós József Jr. - Alföldi Régió Magazin (hu)


3500 HUF 11 EUR

Trident utáni gregorián ének Magyarországon

Dominica II in Adventu | Ádvent II. vasárnapja

01 I. Introitus 2:47
02 II. Kyrie 1:15
03 III. Alleluia 1:13
04 IV. Cancio 1:22
05 V. Sanctus, Agnus 2:45
06 VI. Communio 0:48
07 VII. Cancio 2:31

Nativitas Domini, missa in aurora | Karácsony, hajnali mise

08 I. Introitus 2:46
09 II. Alleluia 1:22
10 III. Communio 0:44
11 IV. Cancio 1:13

Epiphania | Vízkereszt

12 I. Introitus 1:58
13 II. Alleluia 1:44
14 III. Communio 0:41
15 IV. Cancio 0:43

Dominica III post Pascha | Húsvét utáni III. vasárnap

16 I. Introitus 2:24
17 II. Alleluia 1:14
18 III. Communio 0:51
19 IV. Cancio 2:07
20 V. Cancio 0:53

Dominica V post Pascha | Húsvét utáni V. vasárnap

21 I. Introitus 2:56
22 II. Alleluia 1:07
23 III. Communio 1:20
24 IV. Cancio 1:48

Dominica XVIII post Pentecosten | Pünkösd utáni XVIII. vasárnap

25 I. Introitus 2:40
26 II. Alleluia 1:10
27 III. Communio 0:37
28 IV. Cancio 1:24

Dominica XXII post Pentecosten | Pünkösd utáni XXII. vasárnap

29 I. Introitus 2:07
30 II. Alleluia 1:22
31 III. Communio 0:30
32 IV. Cancio 1:23

In festo Sancti Pauli Eremitae | Remete Szent Pál ünnepe

33 I. Introitus 2:01
34 II. Kyrie, Gloria 4:35
35 III. Alleluia 2:21
36 IV. Sanctus, Agnus 3:34
37 V. Communio 0:47
38 VI. Cancio 2:00
Teljes idő 65:03

Trident utáni gregorián ének Magyarországon

A gregorián ének helyzetében a 16. század közepén Európában is, Magyarországon is fordulat következett be. Bár a tridenti zsinat a zenével alig foglalkozott, azzal, hogy az egész kontinensre egységes liturgiai szövegeket állapított meg, áttételesen a zenére is hatást gyakorolt.

A tridenti szerkönyvek ugyan egy régi hagyományra mentek vissza, és nem voltak kötelezőek olyan egyházakra, melyeknek megvolt a maguk szintén ősi hagyománya, gyakorlatilag előbb-utóbb mégis mindenütt alkalmazták őket, s a helyi hagyományokat liturgiában is, zenében is elhagyták. Mivel azonban a zsinat a zenét nem írta elő, a 17. században igen sokféleképpen próbálkoztak a régi dallamokat úgy átalakítani, hogy azok a tridenti szövegekre is illeszkedjenek, meg a kor ízlésének is megfeleljenek. Mint hanglemezünk mutatja, Magyarországon is történt ilyen kísérlet.

De nem csak a tridenti zsinat miatt volt problematikus a hagyomány továbbfolytatása. A 16. század közepe után az egyházzenészek figyelme a többszólamúság felé fordult, ahol pedig nem volt hozzá elegendő jó énekes, ott beérték az újonnan készült verses népénekekkel. Ugyan továbbra is a gregorián éneket tekintették a liturgia saját részének, de legtöbb helyen megelégedtek annak elimádkozásával, vagy néhány tétel egyszerűsített dallamának eléneklésével. Ha ez így volt nyugaton is, mennyivel inkább érthető a török hódoltság idején szinte összeomlott magyar egyházban!

Érdekes kísérletet hajtottak azonban végre 1600 körül a magyarországi pálos szerzetesek. Ezt a rendet a 13. század végén Magyarországon alapították, és az esztergomi (központi magyar) liturgikus és zenei szokásokhoz sokáig mint saját rendi identitásuk jelzéséhez ragaszkodtak. Mikor, 1600 után áttértek az új római (tridenti) liturgiára, legalább zenei tekintetben meg akarták őrizni ezt a rendi jelleget, s ezért a római énekszövegeket ráapplikálták a saját, magyar hagyomány szerinti dallamaikra, ahol jónak látták, kissé egyszerűsítve is azokat. A régi gregoriánhoz hasonlítva barbár tett volt, de zenetörténetünkhöz hozzátartozik ez a repertoár, s ha úgy hallgatjuk, mint a késő reneszánsz vagy korai újkor zenei megnyilvánulását, akkor nem lehet tagadni, hogy dallamos, néhol szívhez szóló énekek keletkeztek ily módon.

Ez a kettős, történelmi és esztétikai érdekesség magyarázza, miért érdemes e repertoárt legalább egy kicsiny válogatás mértékéig hanglemezen is bemutatni. Forrásunk a sátoraljaújhelyi pálosok 1623-ban leírt, a mise énekeit tartalmazó karkönyve. Minden ünnephez három tételt közöl: a misét kezdő introitust, az alleluját, és az áldozási éneket (communiót). A két szélső tételben kevesebb a változás a középkorhoz képest, mert ezek szövege is többnyire megegyezik a korábbi hagyománnyal. Az igazán sajátságos alakzatokat az allelujákban találjuk: ezek általában régi minták alapján készült új kompozíciók, ugyanakkor a régi gregorián díszítmények helyébe rövidebb, ariozus dallammenetek lépnek.

A pálos graduálekönyv függelékében mise-ordináriumokat is tartalmaz. Első és utolsó ciklusunkban (mely a rend védőszentjének, Pál remetének ünnepi énekeit tartalmazza) ezekből is felvettünk néhány, az új ízlésvilágot jól példázó darabot.

Végül találunk a könyvben néhány olyan utólagos beírást, mely közismert latin kanciók (nem-liturgikus, latin énekek) négyszólamú letétjeit tartalmazza. Ezek számát kiegészíthetjük a közel azonos időből származó Eperjesi Graduálból (1635). Azok ugyan magyar nyelvű fordítások, de a latin eredetire világosan utalnak felirataik, s így más énekeskönyveinkből a latin szövegek könnyen beilleszthetők.

Dobszay László


Szövegek
 
Dominica II in Adventu
Ádvent II. vasárnapja
 
1. Introitus
Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes, et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae in laetitiam cordis vestri. Ps. Qui regis Israel, intende, qui deducis velut ovem Joseph. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen. Populus Sion...
Sion népe, íme jő az Úr a népek váltságára, s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Zsoltár: Izrael pásztora, figyelmezz, ki mint a nyájat vezeted Józsefet. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen. Sion népe...
 
2. Kyrie
Kyrie eleison... Christe eleison... Kyrie eleison.
Uram, irgalmazz... Krisztus, kegyelmezz... Uram, irgalmazz.
 
3. Alleluia
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.
Vigadtam, mikor azt mondották nékem: az Úr házába fölmegyünk.
 
4. Cancio
1. In natali Domini gaudent omnes Angeli et cantant cum juibilo: Gloria uni Deo. R. Virgo Deum genuit, virgo Christum peperit virgo semper intacta. 2. Nuntiavit Angelus, gaudium pastoribus, Christi natalitia, magna cum laetitia. R.
1. Születésén Istennek az angyalok örülnek, és vígan énekelnek: dicsőség egy Istennek. R. A szűz Istent fogada, szűz szüle e világra, és szűzen megmarada. 2. Szent angyal mennyből hirdet pásztoroknak örömet, Krisztusnak születését és nagy gyönyörűségét. R.
 
5. Sanctus, Agnus
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth... – Agnus Dei, qui tollis peccata mundi...  
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene... – Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit...
 
6. Communio
Jerusalem surge et sta in excelso, et vide jucunditatem quae veniet tibi a Domino Deo tuo.
Jeruzsálem, kelj fel, s állj a magaslatra, lásd a gyönyörűséget, mely jön már Uradtól néked.
 
7. Cancio
1. Puer natus in Bethlehem hoc in anno, unde gaudet Jerusalem. R. Hoc in anno gratulemur, genitrici collaetemur dulci jubilo, Christum Regem veneremur novo cantico. 2. Assumpsit formam hominis hoc in anno, Verbum Patris altissimi. R. Hoc in anno... 3. In hoc natali gaudio hoc in anno, benedicamus Domino. R. 4. Laudetur Sancta Trinitas, hoc in anno, Deo dicamus gratias. R.
1. Gyermek születék Betlehemben ez időben, kin örüle Jeruzsálem. R. Ez időben mi vigadjunk, Szűz anyának örvendezzünk kedves örömmel, Krisztus Királyt mi imádjuk új énekekkel. 2. Emberi testet fölvevé ez időben, Atyaistennek Igéje. R. 3. Karácsonyi nagy örömben ez időben, adjunk hálát az Istennek. R. 4. Dicsértessék Szentháromság ez időben, hála legyen az Istennek. R.
 
 
Nativitas Domini, Missa in aurora
Karácsony, hajnali mise
 
8. Introitus
Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est nobis Dominus, et vocabitur: Admirabilis, Deus, Princpes pacis, Pater futuri saeculi, cujus regni non erit finis. Ps. Dominus regnavit, decorem indutus est, indutus est Dominus forditudinem et praecinxit se. Gloria... Sicuterat... Lux fulgebit.
Fényesség ragyog ma felettünk, mert megszületett nekünk az Úr, és így hívatik: csodálatos, Isten, a béke fejedelme, a jövendő világ Atyja, és az ő országának nem lesz vége. Zsolt. Az Úr országol, ékességbe öltözött, hatalomba öltözött az Úr, és felövezte magát. Dicsőség... Miképpen... Fényesség ragyog...
 
9. Alleluia
Dominus regnavit, decorem induit, induit Domine fortitudinem, et praecinxit se virtute.
Az Úr országol, ékességbe öltözött, hatalomba öltözött az Úr, és felövezte magát erővel
 
10. Communio
Exsulta filia Sion, lauda filia Jerusalem, ecce Rex tuus venit, sanctus et salvator mundi.
Ujjongj, Sion, leánya, mondj dicséretet Jeruzsálem leánya, íme, a te királyod eljött: a szent és a világ üdvözítője.
 
11. Cancio
1. Nobis est natus hodie de pura Virgine, de pura Virgine Rex victoriae, rex victoriae. 2. Cui sol, luna et terra, omnia sidera vernant per tempora. 3. Ideo nos terrigenae laudemus hodie Regem potentiae.
1. Nékünk e napon születék egy szeplőtelen szűztől győzedelemnek ura. 2. Kinek a nap, hold és a föld, és minden csillagok szolgálnak naponként. 3. Azért mi, földön lakozók e napon dicsérjük a hatalmas Urat.
 
 
Epiphania
Vízkereszt
 
12. Introitus
Ecce advenit dominator Dominus, et regnum in manu ejus et potestas et imperium. Ps. Deus iudicium tuum Regi da, et iustitiam tuam Filio Regis. Gloria... Sicut... Ecce advenit.
Íme, eljött az Uralkodó, az Úr, s kezében az uralom, a hatalom és az ország. Zsolt. Uram, add ítéletedet a Királynak, és igazságodat a király Fiának. Dicsőség... Miképpen... Íme, eljött...
 
13. Alleluia
Vidimus stellam eius in oriente, et venimus cum muneribus adorate Dominum.
We have seen his star in the East, and are come with gifts to adore the Lord.
 
14. Communio
Vidimus stellam eius in oriente, et venimus cum muneribus adorare Dominum.
Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk adományainkkal imádni az Urat.

15. Cancio
Omnis mundus jocundetur nato Salvatore, casta mater quem concepit Gabrielis ore. R. Sonoris vocibus, sinceris mentibus, gaudeamus et laetemur hodie.
Mind e világ örvendezzen Krisztus születésén, kit szűz anya fogadt méhbe, Gábriel hirdetvén. Hű szívvel, lélekkel, szép ékes zengéssel vigadozzunk és örvendjünk Jézusban.


Dominica III post Pascha
Húsvét utáni III. vasárnap

16. Introitus
Jubilate Deo omnis terra, alleluia, psalmum dicite nomini eius, alleluia, date gloriam laudi eius, alleluia, alleluia. Ps. Dicite Deo: quam terribilia sunt opera tua, Domine, in multitudine virtutis tuae mentientur tibi omnes inimici tui. Gloria... Sicut... Jubilate...
Ujjongjatok az Istennek, minden földek, alleluja, zsoltárt zengjetek nevének, alleluja, adjatok dicséretet dicsőségének, alleluja, alleluja. Zsolt. Mondjátok az Istennek: mily félelmetesek a te műveid, Uram, hatalmadnak nagysága miatt meghódolnak neked minden ellenségeid. Dicsőség... Miképpen... Ujjongjatok...

17. Alleluia
Oportebat pati Christum et resurgere a mortuis, et ita intrare in gloriam suam.
Szükséges volt szenvedi Krisztusnak, s feltámadni halottaiból, és így menni be az ő dicsőségébe.

18. Communio
Modicum et non videbitis me, alleluia, iterum modicum et videbitis me, quia vado ad Patrem, alleluia, alleluia.
Egy kis idő, és nem láttok engem, alleluja, ismét egy kis idő, és megláttok engem, mert az Atyához megyek, alleluja, alleluja.

19. Cancio
1. Surrexit Christus hodie, alleluja, alleluja, alleluja. Humano pro solamine, alleluja, alleluja, alleluja. 2. Mortem qui passus pridie, alleluja... miserrimo pro homine. 3. In hoc paschali gaudio, all. benedicamus Domino. 4. Laudetur sancta Trinitas, all. Deo dicamus gratias.
1. Feltámadt Krisztus e napon, alleluja, hogy az ember vigadozzon, alleluja. 2. Szörnyű halált ki szenvedett, váltván bűnös embereket. 3. E húsvéti víg örömben dicsérjük Istent lelkünkben. 4. Dicsőség Szentháromságnak, hálát adjunk mi Urunknak.

20. Cancio
1. Resurgente Domino jubilemus, exultemus, qui pependit in ligno, jubilemus, exultemus. 2. Si non resurrexisset, ... reus homo mansisset...
1. Urunk feltámadásán örvendezzünk, vigadozzunk, ki meghala keresztfán, örvendezzünk, vigadozzunk. 2. Ha fel nem támadt volna,... mi mind elvesztünk volna...
 
 
Dominica V post Pascha
Húsvét utáni V. vasárnap

21. Introitus
Vocem jucunditatis annuntiate et audiatur, alleluia, nuntiate usque ad extremum terrae liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Ps. Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi ejus. Gloria... Sicut... Vocem jucunditatis...
Az örvendező szavával hirdessétek és hallassátok, alleluja, adjátok hírül a földnek végső határáig: szabaddá tette az Úr az ő népét, alleluja, alleluja. Zsolt. Vigadozzatok az Úrnak, minden föld, zsoltárt mondjatok neki, adjatok dicséretet az ő dicsőségének. Dicsőség... Miképpen... Az örvendezés szavával...

22. Alleluia
Surrexit Christus et illuxit nobis, quos redemit sanguine suo.
Feltámadt Krisztus, és megvilágosított minket, kiket megváltott az ő vérével.

23. Communio
Cantate Domino, alleluia, cantate Domino et benedicite nomen ejus, bene nuntiate de die in diem salutare eeius, alleluia, alleluia.
Énekeljetek az Úrnak, alleluja, énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását, alleluja, alleluja.

24. Cancio:
1. Ascendit Christus hodie, alleluja, alleluja, super caelos rex gloriae, alle-, alleluja. 2. Captivitatem captivam ad caelo duxit patriam. 3. Ergo nun cum tripudio benedicamus Domino. 4. Laudetur Sancta Trinitas, Deo dicamus gratias.
1. A Krisztus mennybe felméne, alleluja, a mennyei dicsőségbe, alleluja. 2. Fogva vivé a fogságot, adván nekünk boldogságot. 3. Ezen mi is örvendezzünk, és Istennek énekeljünk. 4. Dicsőség Szentháromságnak, mennybe ment Király Urunknak


Dominica XVIII post Pentecosten
Pünkösd utáni XVIII. vasárnap

25. Introitus
Da pacem Domine sustinentibus te, ut prophetae tui fideles inveniantur, exaudi preces servi tui et plebis tuae Israel. Ps. Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Gloria... Sicut... Da pacem...
Adj békét, Urunk, azoknak, kik reád várnak, hogy igazmondóknak bizonyuljanak prófétáid. Hallgasd meg Uram szolgádnak és a te népednek, Izraelnek könyörgését. Zsolt. Vigadtam, mikor azt mondották nékem: felmegyünk az Úr házába. Dicsőség... Miképpen... Adj békét...

26. Alleluia
Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terrae gloriam tuam
Alleluja: Félni fogják a népek a te nevedet, Uram, és a föld minden királyai a te dicsőségedet.

27. Communio
Tollite hostias et introite in atria eius, adorate Dominum in aula sancta eius.
Hozzatok áldozatot, s lépjetek be az ő csarnokába, imádjátok az Urat szent hajlékában!

28. Cancio
Ave hierarchia, caelestis et pia, Dei monarchia, respice nos Dia, ut eruamur errantes in via. Maria beata, doce nos mandata novae legis grata fac servare rata, virgo nobilis et intemerata.
Üdvözlégy, menny Királynője, Isten édesanyja, tekints reánk, úrnő, hogy megszabaduljunk, akik tévelygünk utunkon.
 
 
Dominica XXII post Pentecosten
Pünkösd utáni XXII. vasárnap

29. Introitus
Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit? Quia apud te propitiatio est, Deus Israel. Ps. De profundis clamavi ad te Domine, Domine exaudi vocem meam. Gloria... Sicut... Si iniquitates...
Ha a gonoszságokat számba veszed, Uram, Uram, ki állhatja meg? De nálad irgalmasság van, Izrael Istene. Zsolt. A mélységekből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgasd meg az én szómat. Dicsőség...Miképpen... Ha a gonoszságokat...

30. Alleluia
Qui timent Dominum speraverunt in eo, adjutor eorum et protector eorum est.
Alleluja: Akik félik az Urat, reménykednek benne: ő segítőjük és oltalmazójuk.

31. Communio
Ego clamavi quia exaudisti me, Deus, inclina aurem tuam et exaudi verba mea.
Kiáltottam, és meghallgattál engem, Isten, hajtsd hozzám füledet, és halljad meg szavaimat.

32. Cancio
1. Spiritus Sancti gratia apostolorum pectora, replevit sua gratia, gratia, donans linguarum genera, genera, linguarum genera. 2. Misit per mundi clymata fari verbi potentia, ut praedicarent nuntium gratiae, variis linguis omni creaturae, omni creaturae.
1. A Szentléleknek kegyelme apostolokat betölté, az ő mennyei kegyelmességével, áldván őket különbféle nyelvekkel, sok különb nyelvekkel. 2. Küldé őket e széles világra ő isteni hatalmassága, hirdetésére evangéliumnak, s tanítására teremtményeknek.
 
 
In festo Sancti Pauli Eremitae
Remete Szent Pál ünnepe

33. Introitus
Os justi meditabitur sapientiam, et lingua eius loqueture iustitiam, lex Dei eius in corde ipsius. Ps. Noli aemulari in malignantibus, neque zelaveris facientes iniquitiatem. Gloria... Sicut... Os justi...
Bölcsességet szól az igaz szája, s igazságot beszél nyelve, az Úrnak törvényét őrzi az ő szívében. Zsolt. Ne irígykedjél a gonosztevőkre, és ne háborogj a hamisságot cselekvők miatt. Dicsőség... Miképpen... Bölcsességet...

34. Kyrie, Gloria
Kyrie eleison... Gloria in excelsis Deo...
Uram, irgalmazz... Dicsőség a magasságban Istennek...

35. Alleluia
O Pater pie, Paule, dux eremitarum, lux anachoritarum, exemplum sanctitatis, monstrator viae veritatis, rosa fulgens in deserto, tu nos rege gregem Christi humillimum, esto pro nobis apud Altissimum, duc nos ad conventum supernorum.
Ó kegyes atya, Pál, remeték vezére, szerzetesek fényessége, szentségnek példája, az igazság útjának megmutatója, a pusztában tündöklő rózsa: te vezéreld Krisztusnak alázatos nyáját, és szólj értünk a Felségesnél, és a te seregeddel együtt vezess minket a mennyeiek gyülekezetébe.

36. Sanctus, Agnus
Sanctus, sanctus, sanctus... Agnus Dei qui tollis peccata...
Szent, szent, szent... Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit...

37. Communio
Beatus servus quem cum venerit Dominus, invenerit vigilantem, amen dico vobis, super omnia bona sua constituet eum.
Boldog az a szolga, kit mikor Ura megérkezik, ébren talál. Bizony mondom nektek, minden javai fölé rendeli őt.

38. Cancio
1. Nitida stella, alma puella, tu es florum flos, R. Mater Pia, virgo Maria, ora pro nobis. 2. Jesu Salvator, mundi amator, tu es florum flos; R. Jesu Pie, Fili Mariae, Eja audi nos. 3. Mater benigna, honoras digna... Mater Pia... 4. Alme Rex regum, conditor rerum... Jesu Pie... 5. Caeli Regina Virgo divina... Mater Pia...
1. Te fénylő csillag, kegyes szűz leány, te virágszál, ó Kegyes Anya, szép szűz Mária, könyörögj értünk. 2. Jézus, szerelmünk és üdvösségünk, te virágszál, kegyes Jézus, kit Mária szült, hallgass meg minket! 3. Jóságos Anya, ó tisztelendő... Kegyes Anya... 4. Királyok királyának Anyja, Teremtő Isten... Kegyes Jézus... 5. Menny Királynéja, Isteni Szűz... Kegyes Anya...

Kapcsolódó albumok